Winactie luxe overnachting in de Delphi Suite!

Win een heerlijke overnachting voor 2 personen inclusief een heerlijk luxe ontbijt op de kamer. Deze recent vernieuwde suite is voorzien van een heerlijk groot rond bad, openhaard, zithoek, 2 persoonsbed, 2 flat screen tv's.

 

================================================================================================================

 Voorwaarden:

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Van der Valk ‘s-Hertogenbosch- Vught georganiseerde Winactie.

 Deze Actie loopt van 22 Oktober tot en met 15 november.

 Van der Valk ‘s-Hertogenbosch- Vught behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

 Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

 De kamer is op basis van maximaal twee personen.

 Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.

 Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder.

 Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan 18 jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

 De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Van der Valk ‘s-Hertogenbosch- Vught en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

 Bij deelname aan de actie gaat u akkoord met het ontvangen van onze nieuwsbrief.

 Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan Van der Valk ‘s-Hertogenbosch- Vught overgedragen.

 In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.

 Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.

 Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde.Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Van der Valk ‘s-Hertogenbosch- Vught.

 Van der Valk ‘s-Hertogenbosch- Vught is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze actie

 Van der Valk ‘s-Hertogenbosch- Vught, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

 Noch Van der Valk ‘s-Hertogenbosch- Vught noch het bureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben

 Van der Valk ‘s-Hertogenbosch- Vught is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Van der Valk ‘s-Hertogenbosch- Vught verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar michael.vanvugt@vught.valk.com. Op deze actie Van der Valk ‘s-Hertogenbosch- Vught is Nederlands recht van toepassing.

 ================================================================================================================